toelatingsbeleid

Welkom aan ouders die dit onderwijs willen
Onze school heeft een gereformeerde identiteit en heeft als primaire doelgroep kinderen uit gezinnen met een levend geloof. Onze bestuurlijke basis is lidmaatschap uit één van de kerken Gereformeerd (vrijgemaakt), Christelijk Gereformeerd en Nederlands Gereformeerd. Dit is ook voorwaarde bij het benoemen van leerkrachten. 

Wel staat onze school open voor alle christelijke ouders die bewust een keuze maken voor Bijbelgetrouw onderwijs voor hun kinderen. Weet u van harte welkom en neem bij interesse contact op zodat we u kunnen uitnodigen voor een gesprek en rondleiding in de school. Tijdens dit gesprek laten we graag zien hoe we uitvoering geven aan onze identiteit in onze school.  

Bij inschrijving van een leerling op de school betekent dat ouders de identiteit, visie, missie en uitgangpunten van de school onderschrijven en een stimuleren en ondersteunende houding  bieden aan hun kind bij identiteitsgebonden activiteiten zoals o.a. het aanleren van psalmen en andere christelijke liederen en het bijwonen van vieringen zoals Kerst, Pasen of Pinksteren die door school worden georganiseerd. 
 
 
Goed realistisch inclusief onderwijs realiseren
Onze school gaat ervoor om voor alle leerlingen goed, passend onderwijs te realiseren. In principe is elke leerling welkom en willen we er alles aan doen om binnen de mogelijkheden van het reguliere onderwijs he of haar passend onderwijs aan te bieden. We nomen dat realistisch inclusief onderwijs. Het schoolteam wil zich als professionals met passie voor elk kind inzetten zodat iedere leerling zich goed kan ontplooien.