veilige school

Veiligheid:
In de praktijk betekent dit dat we de kinderen een veilige leef- en werkomgeving bieden. Omdat duidelijkheid een belangrijke voorwaarde is voor ‘het zich veilig en geborgen voelen’ zijn er duidelijke regels nodig. We gebruiken hiervoor de regels van de Kanjertraining:
 
We hebben respect voor God, onszelf en anderen
- We helpen elkaar
- We vertrouwen elkaar 
- We lachen elkaar niet uit
- Niemand speelt de baas
- Niemand doet zielig
 
Goed onderwijs:
Vanuit de opdracht om onze gaven en talenten te benutten legt de school grote nadruk op de instrumentele vaardigheden als lezen, rekenen en taal. De kinderen worden hierin gedurende hun hele schoolperiode individueel gevolgd en zoveel mogelijk begeleid.
Daarnaast wordt ook veel aandacht geschonken aan de ontwikkeling van het kind tot een persoon die zichzelf kan redden, sociale contacten kan leggen en onderhouden, respect heeft voor anderen en op een positieve manier met die ander om kan gaan (sociaal- emotionele ontwikkeling).
 
Omgaan met elkaar:
In onze omgang met elkaar willen wij laten zien dat wij kinderen van God zijn. Dat geldt voor leerkrachten (voorbeeldfunctie) en leerlingen. Ruzie en pesten komen helaas ook op onze school voor. We besteden daarom veel aandacht aan het voorkomen van pestgedrag en het gebruik van ruwe taal en scheldwoorden. We hebben ieder jaar een week van de zorgzaamheid. Alle groepen bespreken in die week hoe we goed voor elkaar kunnen zorgen om daarmee pesten te voorkomen, maar ook wat we er samen aan kunnen doen. Daarnaast werken wij via de kanjertraining gericht aan de sociale vorming.
Als school willen we aanspreekbaar zijn op de omgang met God en de omgang met elkaar!